DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jak przebiega rejestracja stowarzyszenia zwykłego?

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego polega na wpisaniu go do ewidencji prowadzonej w danym starostwie/urzędzie miasta. Starosta po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów bada, czy są one poprawne pod względem formalnym, czy regulamin jest zgodny z przepisami prawa, oraz czy założyciele spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Jeśli starosta nie ma uwag i zastrzeżeń wobec celu powstania stowarzyszenia ani wobec złożonych dokumentów, wpisuje stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. Jeżeli w ciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentów w urzędzie nie zostanie wydany zakaz działalności stowarzyszenia, oznacza to, że może ono rozpocząć działalność.

W przypadku zastrzeżeń starosta ma prawo wezwać założycieli do uzupełnienia braków formalnych w dokumentach, a zwłaszcza usunięcia błędów prawnych w regulaminie. Powinien wyszczególnić te błędy oraz pozostawić założycielom stowarzyszenia określony czas na ich poprawienie. We wskazanym terminie założyciele muszą uzupełnić braki lub przekonać urząd, że ich wniosek nie jest wadliwy. W innym przypadku  starosta może wystąpić do sądu rejestrowego (KRS) lub do prokuratury o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego.

Bardzo ważny jest fakt, że organ nadzorujący nie ma prawa sam zakazać działalności stowarzyszenia zwykłego – może jedynie wszcząć w tym celu postępowanie sądowe. Założyciele stowarzyszenia mogą wziąć udział w rozprawie, przedstawiając swoje racje i argumenty. Rozprawa odbywa się przed sądem rejonowym, a w razie niepomyślnego wyroku założycielom przysługuje prawo apelacji do sądu okręgowego.

UWAGA!

Złożenie przez starostę wniosku o zakaz działalności stowarzyszenia oraz doręczenie kopii wniosku założycielom uniemożliwia podjęcie przez nich działalności do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art. 40–43

Wyraź opinię: przydatne 77 mało pomocne 9