DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy każda organizacja musi mieć numer NIP? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Każde stowarzyszenie i fundacja musi mieć Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Nie ma tu znaczenia czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą czy też to, że nie zatrudnia pracowników.

NIP służy do identyfikacji podmiotów prowadzących działalność i musimy go mieć nawet, jeżeli dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiś czas nie mamy żadnych dochodów.

Identyfikator podatkowy NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy zakładaniu konta bankowego, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami).


Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje numer NIP.

UWAGA! Zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą (chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014) stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach.

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskują NIP automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), danych przekazanych z KRS. Organizacja wraz z decyzją o wpisie do KRS uzyskuje identyfikator NIP ( a także numer REGON). Potwierdzeniem nadania numerów jest ujawnienie/pokazanie ich w rejestrze KRS. Rejestr w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl/

Po stronie organizacji pozostaje jeden obowiązek, dokonania zgłoszenia  tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić do urzędu skarbowego. Te dodatkowe informacje to między innymi:

  • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • data powstania obowiązku płacenia składek,
  • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
  • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD)

Organizacja robi to poprzez złożenie formularza NIP-8. Przykładowo wypełniony formularz dostępny tutaj: poradnik.ngo.pl/x/1267875


Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np.  klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer NIP. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła (np. o zmianie siedziby).

UWAGA!  Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed 1 grudnia 2014 muszą samodzielnie uzyskać numer REGON stosując się do zasad opisanych poniżej.

O numer NIP występuje się do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji, składając wypełniony druk zgłoszenia NIP-2.

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w ciąg 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 i art. 5-6, , 8a, 8b
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 20

Wyraź opinię: przydatne 48 mało pomocne 5