DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy każda organizacja musi mieć numer NIP? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Każde stowarzyszenie i fundacja musi mieć Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Nie ma tu znaczenia czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą czy też to, że nie zatrudnia pracowników.

 
NIP służy do identyfikacji podmiotów prowadzących działalność i musimy go mieć nawet, jeżeli dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiś czas nie mamy żadnych dochodów. Zgłoszenie NIP-2 jest ostatnim etapem rejestracji – określamy w nim datę rozpoczęcia działalności.
 
Numer NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy zakładani konta bankowego, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami).
 
Rozpoczynamy działalność z dniem, który zadeklarujemy w zgłoszeniu NIP-2 (może być późniejsza niż samo zgłoszenie).

O numer NIP występujemy do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby organizacji. Składamy wypełniony druk zgłoszenia NIP-2. W niektórych urzędach skarbowych wymagane są dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, wyciąg z KRS, umowa na użytkowanie lokalu, statut. W związku ze zmianą przepisów praktyka w tym względzie bywa różna, warto więc przed złożeniem wniosku uzyskać informację bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym.

Filmowa instrukcja wypełniania formularza NIP-2 dostępna jest tutaj: /x/780663

Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w ciąg 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 
UWAGA! Jeżeli nowo powstające stowarzyszenie, fundacja rejestrując się w w KRS jednocześnie rejestruje także działalność gospodarczą tokorzysta z zasady tzw. jednego okienka. Oznacza to, że wniosek o nadanie numeru REGON i NIP składa razem z wnioskiem o rejestrację w KRS. Fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą skorzystać z takiego ułatwienia i zarówno o REGON, jak i o NIP muszą postarać się dopiero po otrzymaniu wpisu do KRS tak jak to opisaliśmy powyżej. Informacje na ten temat czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/623656.
 
Po uzyskaniu NIP-u organizacja obowiązana jest złożyć wniosek o wpis tego numeru do KRS.
 
Organizacja ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła przy ubieganiu się o NIP (np. o zmianie siedziby, składu organów władzy, nowym rachunku bankowym).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 i art. 5-6
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 19b

Wyraź opinię: przydatne 48 mało pomocne 4