DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy istnieje wzór sprawozdania merytorycznego OPP?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek sporządzić i ogłosić dwa rodzaje sprawozdań rocznych: merytoryczne i finansowe.
O tym, jakie informacje powinny się znaleźć w obu rodzajach sprawozdań decydują odpowiednie przepisy.
 
Od 2014 r. obowiązują dwa wzory sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego. O tym kiedy i gdzie należy ogłosić sprawozdania czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/424881
 

Sprawozdanie merytoryczne

Roczne sprawozdanie merytoryczne sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu MPiPS w sprawie wzoru sprawozdania merytorycznego OPP.  W szczególności sprawozdanie powinno zawierać najważniejsze informacje o: działalności pożytku publicznego danej OPP w okresie sprawozdawczym; o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o pożytku (np. tzw. organizacje kościelne) posiadające status OPP, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane osoby.

W rozporządzeniu określono szczegółowy wzór – formularz, podzielony na dziesięć części, zawierający następujące informacje:

  • I – dane organizacji (m.in. nazwa, adres, numer KRS, data uzyskania statusu OPP a także informacje o członkach zarządu i organu nadzoru wewnętrznego oraz o celach statutowych i sposobach realizacji celów statutowych),
  • II – charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (m.in. opis głównych działań prowadzonych przez organizację, liczba odbiorców działań, informacje o działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej prowadzonej przez organizację),
  • III – przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje o przychodach organizacji z podziałem na rodzaje, sposobie wydawania środków z 1%, kosztach działania organizacji również z podziałem na rodzaje),
  • IV – korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione są takie przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków, opłat sądowych ale także korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa),
  • V – personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje o pracownikach, członkach i wolontariuszach),
  • VI – wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne oraz wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona pracownikom, członkom zarządów, członkom organu nadzoru),
  • VII – informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
  • VIII – informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym  (podaje się nazwy zadań i kwoty dotacji udzielonych przez samorząd oraz administrację rządową),
  • IX – informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym (podaje się nazwy kwoty zamówień),
  • X – informacje uzupełniające (m.in. wykaz spółek w których organizacja ma 20% udziałów, wykaz fundacji których jest fundatorem, informacje o kontrolach prowadzonych w okresie sprawozdawczym).

 

Ważne: W przypadku problemów z wypełnieniem i opublikowaniem sprawozdania merytorycznego w bazie internetowej MPiPS można też skorzystać z „Najczęściej zadawanych pytań w sprawie wypełnienia formularza sprawozdania merytorycznego przez organizacje pożytku publicznego w 2012 (za rok 2011)" (odpowiedzi zostały przygotowane rok wcześniej, ale można z nich korzystać także dla sprawozdań w 2013 r.).

 

O tym jak wygląda sprawozdanie finansowe czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/443011

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 - 2b, 7 i 8
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 12 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 234)