DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy istnieje wzór sprawozdania OPP?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek sporządzić i ogłosić dwa rodzaje sprawozdań rocznych: merytoryczne i finansowe.
O tym, jakie informacje powinny się znaleźć w obu rodzajach sprawozdań decydują odpowiednie przepisy.
 
Od 2014 r. obowiązują dwa wzory sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego. O tym kiedy i gdzie należy ogłosić sprawozdania czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/424881

Sprawozdanie merytoryczne

Roczne sprawozdanie merytoryczne sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu MPiPS w sprawie wzoru sprawozdania merytorycznego OPP.  W szczególności sprawozdanie powinno zawierać najważniejsze informacje o: działalności pożytku publicznego danej OPP w okresie sprawozdawczym; o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o pożytku (np. tzw. organizacje kościelne) posiadające status OPP, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane osoby.

W rozporządzeniu określono szczegółowy wzór – formularz, podzielony na dziesięć części, zawierający następujące informacje:

  • I – dane organizacji (m.in. nazwa, adres, numer KRS, data uzyskania statusu OPP a także informacje o członkach zarządu i organu nadzoru wewnętrznego oraz o celach statutowych i sposobach realizacji celów statutowych),
  • II – charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (m.in. opis głównych działań prowadzonych przez organizację, liczba odbiorców działań, informacje o działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej prowadzonej przez organizację),
  • III – przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje o przychodach organizacji z podziałem na rodzaje, sposobie wydawania środków z 1%, kosztach działania organizacji również z podziałem na rodzaje),
  • IV – korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione są takie przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków, opłat sądowych ale także korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa),
  • V – personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje o pracownikach, członkach i wolontariuszach),
  • VI – wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne oraz wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona pracownikom, członkom zarządów, członkom organu nadzoru),
  • VII – informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
  • VIII – informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym  (podaje się nazwy zadań i kwoty dotacji udzielonych przez samorząd oraz administrację rządową),
  • IX – informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym (podaje się nazwy kwoty zamówień),
  • X – informacje uzupełniające (m.in. wykaz spółek w których organizacja ma 20% udziałów, wykaz fundacji których jest fundatorem, informacje o kontrolach prowadzonych w okresie sprawozdawczym).

 

Ważne: W przypadku problemów z wypełnieniem i opublikowaniem sprawozdania merytorycznego w bazie internetowej MPiPS można też skorzystać z „Najczęściej zadawanych pytań w sprawie wypełnienia formularza sprawozdania merytorycznego przez organizacje pożytku publicznego w 2012 (za rok 2011)" (odpowiedzi zostały przygotowane rok wcześniej, ale można z nich korzystać także dla sprawozdań w 2013 r.).

Sprawozdanie finansowe

 
Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysku i strat (w przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej zwany rachunkiem wyników) oraz informacji dodatkowej. Podstawowe wzory tych dokumentów zawiera ustawa o rachunkowości. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 (np. kościelne osoby prawne) posiadające status OPP, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego. Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zastosować formularze uproszczone. O tym co dokładnie powinno zawierać sprawozdanie finansowe czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/443011.
 
Sprawozdanie finansowe musi sporządzić każda organizacja do końca trzeciego miesiąca od dnia bilansowego (dnia zakończenia roku finansowego), czyli dla większości organizacji do 31 marca. Następnie sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzone przez władze organizacji (np. walne zebranie, radę fundacji – w zależności od zapisów w jej statucie) najpóźniej do końca szóstego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego, czyli dla większości organizacji do 30 czerwca.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 - 2b, 7 i 8
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 12 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 234)