DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Co to jest sektor publiczny?

Sektor publiczny to znacząca część gospodarki narodowej, na którą składają się wszystkie podmioty – osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz fundusze celowe podległe organom władzy publicznej, zarówno państwowym jak i samorządowym.

Nie jest to jedyna definicja sektora publicznego: istnieje wiele interpretacji, które włączają lub wyłączają z niego na przykład przedsiębiorstwa państwowe czy spółki komunalne. Przede wszystkim jednak będą to organy władzy publicznej:

 • parlament,
 • administracja rządowa (ministerstwa, urzedy centralne, urzędy wojewódzkie)
 • oraz samorządowa (sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i gmin, urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin).

Do sektora publicznego zaliczają się również wszelkie podległe im jednostki:

 • urzędy pracy,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • ośrodki wsparcia,
 • państwowe i samorządowe jednostki kultury,
 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Istotne znaczenie dla organizacji mają, należące do sektora publicznego, fundusze takie jak:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Fundusze Ochrony Środowiska,
 • Fundusz Pracy
 • Narodowy Fundusz Zdrowia.

Częścią sektora publicznego jest również sektor ubezpieczeń społecznych - ZUS oraz KRUS.

Do sektora publicznego należą również sądy, trybunały, prokuratury i inne organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

Można by wymieniać jeszcze wiele różnych podmiotów zaliczanych do sektora publicznego. Z punktu widzenia organizacji pozarządowej najprostszym kryterium, jest stwierdzenie czy środki, którymi dysponuje podmiot podlegają regulacjom ustawy o finansach publicznych. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, oznacza to również, że ewentualna współpraca z takim podmiotem podlega wszelkim regulacjom wynikającym z ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyraź opinię: przydatne 72 mało pomocne 24